z dnia 2018-05-24 11:34:00

1.  Definicje

Administrator - oznacza spółkę Onlybio.life sp. z o.o. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz, Polska NIP 956-230-35-61, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄDWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000471047, REGON: 341433396, NIP: 9562303561, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie: sklep.onlybio.life

Regulamin – oznacza regulamin Sklepu Internetowego Onlybio.life sp. z o.o., określający zasady i warunki realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem strony sklep.onlybio.life.

„RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)

2.  Postanowienia ogólne

2.1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych pozyskanych od Użytkowników przez Sklep Internetowy Onlybio.life sp. z o.o. prowadzony pod adresem sklep.onlybio.life (dalej zwanym Serwisem) przez Onlybio.life sp. z o.o. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz, Polska NIP 956-230-35-61, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000471047, REGON: 341433396, NIP: 9562303561 (dalej zwanego Administratorem Danych Osobowych).

2.2. Zgodnie z art. 5 Rozporządzenia RODO dane osobowe przetwarzane przez sklep sklep.onlybio.life są:

przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);

zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 za niezgodne z pierwotnymi celami („ograniczenie celu”);

adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);

prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane („prawidłowość”);

przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, z zastrzeżeniem że wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy niniejszego rozporządzenia w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą („ograniczenie przechowywania”);

przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”)

2.3. Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia Użytkownikowi poszanowania prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Serwisu i dokonywania zakupów oraz w tym celu podejmuje wszystkie niezbędne działania. Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko ci pracownicy, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych. Wszystkie transakcje przeprowadzane w sieci odbywają się za pomocą bezpiecznych procedur płatności, a poufne szczegóły płatności są przekazywane bezpośrednio, w zaszyfrowanej formie (SSL) do odpowiedniej instytucji bankowej.

2.4. Akceptując niniejszą Politykę Prywatności Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych przekazanych przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym oraz w trakcie korzystania z Serwisu oraz w trakcie zawierania lub wykonywania Umowy w zbiorze danych Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Regulaminem w celu i na zasadach określonych w Regulaminie.

3. Ogólne zasady dotyczące postępowania przez Administratora z danymi osobowymi Użytkowników

3.1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt 3.2. jest konieczne do zawarcia z Onlybio.life sp. z o.o. umowy kupna – sprzedaży na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego.

3.2. W celu dokonania transakcji zakupu towaru w sklepie Onlybio.life sp. z o.o. koniecznym jest podanie przez Użytkownika następujących danych: imię, nazwisko, adres rozliczeniowy, adres dostawy (jeśli jest inny niż adres rozliczeniowy) numer telefonu, adres e-mail, dane dotyczące formy płatności oraz numer rachunku bankowego (niezbędny w przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienie od umowy).

3.3. Podczas wizyty w Serwisie, automatycznie zbierane są dane Użytkownika, tj. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.

3.4. Dane osobowe zbierane są również podczas kontaktu Administratora i Użytkownika za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email.

3.5. Administrator nie sprzedaje, nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych bądź adresowych Użytkowników, bez ich wyraźniej zgody. Administrator będzie zobligowany udostępnić dane na wyraźnie żądanie sądu, prokuratury, policji lub innego organu publicznego, upoważnionego do uzyskania danych osobowych Użytkownika.

3.6. Jedynie za  odrębną zgodą Użytkownika, podane przez niego dane mogą zostać wykorzystane do celów marketingowych.

3.7. Użytkownik pozostaje anonimowy do momentu dokonania pierwszego zakupu w Serwisie. W tym przypadku wymagane jest podanie elektronicznie określonych danych teleadresowych.

3.8. Dokonanie przez Użytkownika zakupu w sklepie Onlybio.life sp. z o.o. i jednoczesna rejestracja w sklepie wiążą się z wyrażeniem zgodny na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Uzyskane przez Administratora informacje służą tylko i wyłącznie do celów realizacji zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży (potwierdzenie zamówienia lub faktura VAT) oraz wysyłki produktów. W związku z tym sklep internetowy Onlybio.life sp. z o.o. ma prawo udostępniać zebrane dane swoim partnerom handlowym (np. firmie kurierskiej), mając na celu jedynie sprawną realizacje zamówienia.

4. Cel przetwarzania danych osobowych

4.1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników będą przetwarzane w celu świadczenia usług na rzecz Użytkowników, w szczególności umożliwienia im skorzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu w szczególności poprzez umożliwienia im zalogowania się i utrzymania kontaktu z Użytkownikiem, a także w celu zawarcia i wykonania Umowy kupna - sprzedaży, w szczególności w celu wydania Towaru oraz umożliwienia zapłaty ceny transakcyjnej, a także w celach marketingowych i statystycznych, w tym poprzez użycie do analizy zachowań Klientów na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o Użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych.

4.2. Ponadto poza zakresem przetwarzania danych osobowych opisanych w punkcie 4.1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez udostępnianie przekazanych przez niego danych osobowych Dostawcy (np. firmie kurierskiej), tylko wówczas jeśli jest to niezbędne do wydania Towaru zgodnie z treścią Umowy oraz poprzez udostępnianie danych osobowych podmiotowi obsługującemu transakcje płatnicze w celu obciążenia karty kredytowej, wyłącznie wtedy jeśli na skutek wyboru Użytkownika w Umowie jako sposób zapłaty wskazano kartę płatniczą, wyłącznie w zakresie niezbędnym do dokonania w ten sposób płatności.

5. Pliki cookies

5.1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

5.2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

5.3. Operator serwisu, tj. Onlybio.life sp. z o.o. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 136, jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

5.4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

- dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;

- przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;

- możliwości logowania do serwisu;

- utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

5.5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

5.6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.

5.7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

5.8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.

5.9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

5.10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie www.ciasteczka.org.pl

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password